Şanslı Para Yatırma: Kripto Dünyasının Kapısını Açarak Çekilişe Katılın

  • Borsaya halihazırda para yatırmış olan kullanıcılar;
  • Kimliklerini doğrulamayan katılımcılar;
  • Geçersiz kişisel belgelere sahip katılımcılar;
  • Bir çekiliş etkinliğinden daha önce 2 dolar almış olan kullanıcılar;
  • Platform kurallarını ihlal eden hesaplar (birden fazla hesap, takas hizmetleri vb.)
  • Rusya, Belarus, Kırım ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen bölgelerinden katılan kullanıcılar.

--

--

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
WhiteBIT Turkey

WhiteBIT Turkey

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/