WhiteBIT Token: Borsamızın Tokenı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

WhiteBIT Token nedir?

Avantajların kapsamı

  • Referans komisyonu oranların artışı. WBT’yi Holding’e yatıran kullanıcılar daha yüksek referans komisyonu alır.
  • Piyasa yapıcı ücretleri* (zorunlu). Holding kullanan üyelerimiz, WBT sahipleri için standart ücret indirimlerine ek olarak standart ücretlerden farklı bir yapıcı ücret indirimlerinden faydalanabilirler.
  • Blok zinciri ücret ödemelerinden muafiyet. WBT sahipleri, günde belirli sayıda ücretsiz ERC-20 token ve ETH çekme hakkına sahiptir.
  • Ücretsiz Kara Para Aklamayı Önleme kontrolleri: WBT sahiplerinin, belirli sayıda ücretsiz Kara Para Aklamayı Önleme kontrolü yapma hakkı vardır.

Beklentiler

  • Gelecekte ek ihraç etme imkanı olmayan sınırlı miktarda token ihraç ettik;
  • İhraç edilen tokenlerin yarısını, önceden tasarlanmış bir programa göre piyasaya sürülmeleri için bloke ettik;
  • Borsamızda haftalık ücretlere dayalı bir yakma mekanizması üzerinde çalıştık.

Ne zaman, nerede ve nasıl WBT satın alınır?

Özetleyelim

--

--

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
WhiteBIT Turkey

WhiteBIT Turkey

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/